Bài tập tiếng Anh lớp 8 – Mô tả tranh

  0

  Welcome to your Bài tập tiếng Anh lớp 8 - Mô tả tranh

  Quan sát tranh và viết lại những câu sau mô tả hoạt động của các nhân vật (dựa vào từ gợi ý cho sẵn)

  Nam/play video games

  Mrs.Lan/cook dinner

  Mr.Hung/read the newspaper

  Hoa and Hai/play table tennis

  Duong/watch TV

  Mai/do housework