Bài tập từ vựng FLYERS Cambridge chủ đề “Flyers Party”

  0

  Welcome to your Bài tập từ vựng FLYERS Cambridge chủ đề “Flyers Party”

  Nối các từ cho sẵn vào đúng nghĩa tiếng Việt

  restaurant 

  time 

  knife

  feel

  lucky

  chopstick

  fun

  important

  waiter

  spoon  1. Cái dao:

  6. May mắn:

  2. Thời gian:

  7. Cái thìa:

  3. Nhà hàng:

  8. Quan trọng:

  4. Chiếc đũa:

  9. Vui vẻ:

  5. Người bồi bàn:  

  10. Cảm thấy: