Bài tập từ vựng FLYERS Cambridge chủ đề “Tomorrow is the flyers exam day”

  0

  Welcome to your Bài tập từ vựng FLYERS Cambridge chủ đề “Tomorrow is the flyers exam day”

  Nối các từ cho sẵn vào đúng nghĩa tiếng Việt

  worried

  hard

  problem

  middle

  broken

  information

  early

  enough

  friendly

  exam


  1. Sớm:

  6. Đủ:

  2. Lo lắng:

  7. Khó:

  3. Thông tin:

  8. Thân thiện:

  4. Vấn đề:

  9. Ở giữa:

  5. Vỡ:

  10. Bài thi: