Bài tập từ vựng Starters Cambridge 11

    0

    Bài tập từ vựng Starters Cambridge 11

    Bài tập chủ đề “Numbers”: Sắp xếp các số ngẫu nhiên sau đây theo thứ tự từ nhỏ đến lớn

    Eight - Two - Twenty - Twelve - Eleven