Bài tập từ vựng Starters Cambridge 5

  0

  Bài tập từ vựng Starters Cambridge 5

  Bài tập chủ đề “My favourite food”: Chọn “True” hay “False”

  1. “Breakfast” dùng để chỉ bữa ăn sáng

  2. “Coconut” dùng để chỉ một loại quả

  3. “Rice” có nghĩa là “cơm”, “gạo”

  4. “Watermelon” dùng để chỉ một loại nước ngọt

  5. “Onion” dùng để chỉ bữa ăn tối