Bài tập Từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 6-10

  0
  Bài 1: Dựa vào bảng từ đã cho, điền chữ cái thích hợp với phiên âm.

  1. /ˈtaɪmˌteɪ.bəl/
  2. /skɪl/
  3. /ˈlɪs.ən/
  4. /ˈsaɪ.əns/
  5. /kraʊn/
  6. /ˈʤɛnərəs/
  7. /ˈænəməl/
  8. /ˈlaɪən/
  9. /ˈkɑːn.test/
  10. /ˈbæd.mɪn.tən/