Bài tập Từ vựng tiếng Anh lớp 9 (5)

  0
  Hoàn thành câu bằng cách sử dụng "wish" và chia thì phù hợp:

  1. I don't have a car.

  2. They can't come to the party.

  3. She isn't here.

  4. I didn't study hard enough for the exam.

  5. We didn't travel much when we were younger.