Bài tập từ vựng tiếng Anh về thời tiết 2

  0
  Điền vào chỗ trống

  Từ nào mô tả bức tranh đúng nhất?

  1.  

  2

  3.

  Điền vào chỗ trống chữ cái còn thiếu:

  4. WINER 
  5. FA