Bài tập từ vựng tiếng Anh về thời tiết 4

  0
  Dựa vào bảng 1.4, nối cột A và cột B.

  cột A

  cột B

  1. núi lửa phun trào

  A. hố sụt tử thần

  2. sinkhole

  B. avalanche

  3. cơn đại hồng thủy

  C. volcanic eruption

  4. trận lở tuyết

  D. lở đất

  5. landslide

  E. cataclysm

  1. 2. 3. 4. 5.