Bài tập và ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 học kỳ II

  0

  Bài tập và ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 học kỳ II

  1. What’s his name?

  2. How old is he?

  3. What is his job?

  4. What’s his school’s name?

  5. Who is his English teacher?