Bài tập và ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 học kỳ I – Thì hiện tại đơn

  0
  Bài luyện tập: Điền dạng đúng của động từ ở thì quá khứ đơn:

  1. She (walk) around the school this morning.
  2. (Do) she go skating yesterday? 
  3. Last week, I (go) to a restaurant with my mother.
  4. On her last birthday, her father (give) her a new bike.
  5. They (be) at my house last night.