bài tập và ngữ pháp tiếng anh lớp 5 học kỳ I – Chọn đáp án đúng trong mỗi câu sau

  0
  Choose the correct answer

  This is ________ notebook.

  Choose the correct answer

  Is that  ________ mother?

  Choose the correct answer

  The teacher is marking  ________ tests.

  Choose the correct answer

  That red car is  ________.

  Choose the correct answer

  Thu came to  ________ house for dinner last week.