bài tập về bảng phiên âm – Chọn đáp án phù hợp cho các câu sau

  0
  Choose the best answer (A, B, or C)

  Phiên âm của từ “school” là ______________.

  Choose the best answer (A, B, or C)

  Phiên âm của từ “fridge” là ______________.

  Choose the best answer (A, B, or C)

  Phiên âm của từ “computer” là ______________.

  Choose the best answer (A, B, or C)

  Phiên âm của từ “phone” là ______________.

  Choose the best answer (A, B, or C)

  Phiên âm của từ “hour” là ______________.