bài tập về bảng phiên âm – Viết từ đúng dựa vào phiên âm cho trước

  0
  Fill in the blanks with suitable words

  Word

  Phonetics

  /ˈtel.ɪ.vɪʒ.ən/

  /ˈtʃɑː.mɪŋ/

  /jes/

  /bɔɪ/

  ˈraɪv/

  /smɔːl/

  /ˌdes.tɪˈneɪ.ʃən/

  /bʌs/

  /pleɪn/

  /ˈwɔː.drəʊb/