bài tập về tomorrow là thì gì – Chọn đáp án phù hợp nhất cho các câu sau

  0
  Chọn đáp án phù hợp nhất cho câu sau

  Will he return home ___________?

  Chọn đáp án phù hợp nhất cho câu sau

  Laura told us that she would join the party ___________.

  Chọn đáp án phù hợp nhất cho câu sau

  Can you take the kids to the swimming pool ___________ morning?

  Chọn đáp án phù hợp nhất cho câu sau

  “Wilson will look after him ___________”, Jackson said.

  Chọn đáp án phù hợp nhất cho câu sau

  Today is Monday. Tomorrow is Tuesday. The day after ___________ is Wednesday.

  Chọn đáp án phù hợp nhất cho câu sau

  The girl thought that it would not rain ___________.

  Chọn đáp án phù hợp nhất cho câu sau

  His birthday party will be ___________.

  Chọn đáp án phù hợp nhất cho câu sau

  I will see you ___________.

  Chọn đáp án phù hợp nhất cho câu sau

  ___________ is not Janet’s birthday.

  Chọn đáp án phù hợp nhất cho câu sau

  My sister told me to wake her up at 5 ___________ morning.