Bài tập về từ bắt đầu bằng chữ G – Điền vào chỗ trống

  0
  Điền từ thích hợp vào chỗ trống để có 1 thành ngữ tiếng Anh có nghĩa

  1. Good fences make good
  2. Grin like a Cheshire
  3. Get the  light
  4. Go
  5. Great think alike
  6. Get it off your
  7. around the gills
  8. Grab the bull by its
  9. Give a hand
  10. Green with