bài tập về từ bắt đầu bằng chữ M – Điền chữ cái còn thiếu vào chỗ trống để tạo thành 1 từ vựng/thành ngữ hoàn chỉnh

  0
  Điền chữ cái còn thiếu vào chỗ trống để tạo thành 1 từ vựng/thành ngữ hoàn chỉnh

  1. MET ONE’S EXPECTATIONS
  2. MIRACLOUS
  3. MIISTER
  4. MAXIIZE
  5. MAKE A FRTUNE
  6. MET AND POTATOES
  7. MAJOITY
  8. MLK
  9. MISNDERSTAND
  10. MACH