bài tập về từ đồng nghĩa – Điền chữ cái còn thiếu vào chỗ trống để tạo thành 1 từ/cụm từ hoàn chỉnh

  0
  Fill in the blanks with suitable letters

  1. CRAZY = INSNE
  2. BUY = PRCHASE
  3. FICTION = FANTASY = MTH
  4. DWNTOWN = CITY CENTER
  5. ADEUATE = SUFFICIENT