bài tập về từ đồng nghĩa – Đọc câu chuyện sau và trả lời câu hỏi

  0
  Choose the best answer (A, B, or C)

  Which word has the closest meaning to the word “hungry” in the story?

  Choose the best answer (A, B, or C)

  Which word has the closest meaning to the word “biggest” in the story?

  Choose the best answer (A, B, or C)

  Which word has the closest meaning to the word “muttered” in the story?