Chọn đáp án đúng cho các câu sau:

  0

  Chọn đáp án đúng cho các câu sau:

  1. “Capable” có thể đi cùng bổ nghĩa cho từ loại gì

  2. “Capable” có thể đi với giới từ nào

  3. Tìm từ đồng nghĩa với “capable”

  4. Tìm từ đồng nghĩa với “capable”

  5. Tìm từ đồng nghĩa với “capable”

  6. Tìm từ trái nghĩa với “capable”

  7. Tìm từ trái nghĩa với “capable”

  8. This factory is … producing 1000 tons of steel per year.

  9. Diana is a … woman.

  10. “Capable” thường đi với giới từ nào trong hầu hết các trường hợp