Đề tiếng Anh lớp 8: Bài tập động từ chỉ ý thích + V-ing

  0
  Bài tập vận dụng: Điền V-ing hoặc to V vào chỗ trống:


  1. Do you enjoy (play) with me today?
  2. My brother dislikes (cook) .
  3. My Japanese friend like (learn) Vietnamese
  4. Does your mother fancies (read) newspaper?
  5. Vietnamese love (spend) time with their family.