Global multiple-choice question (Câu hỏi trắc nghiệm)

    0
    7. Using your answers in 6, answer the Global multiple-choice question. Choose the correct letter A, B, C or D.

    Sử dụng câu trả lời của bạn trong bài 6, trả lời câu hỏi trắc nghiệm. Chọn chữ cái đúng A, B, C hoặc D.