Hoàn thành câu với động từ chia ở dạng đúng: start, eat, finish, stop, pay, speak, realise, get, go, be

  0

  Welcome to your Hoàn thành câu với động từ chia ở dạng đúng: start, eat, finish, stop, pay, speak, realise, get, go, be

  1. It’s high time we __________ home.

  1. It’s high time we home.

  2. It’s about time you __________ to study harder.

  2. It’s about time you to study harder.

  3. It’s time you __________ to your parents about the problem.

  3. It’s time you to your parents about the problem.

  4. It’s about time you __________ staying out so late.

  4. It’s about time you staying out so late.

  5. It’s time you __________ your assignment.

  5. It’s time you your assignment

  6. It’s high time you __________ more exercise.

  6. It’s high time you more exercise.

  7. It’s about time we __________ more sensibly.

  7. It’s about time we more sensibly.

  8. It’s high time you __________ more polite.

  8. It’s high time you more polite.

  9. It’s time you __________ a visit to your friend.

  9. It’s time you a visit to your friend.

  10. It’s about time we __________ we can’t finish the project on time.

  10. It’s about time we we can’t finish the project on time.