Identifying relevant sections (Xác định các phần có liên quan)

    0
    2. Read the summary. Then answer questions a and b below.

    Đọc phần tóm tắt. Sau đó trả lời các câu hỏi a và b dưới đây.

    a. Which words in the summary will help you scan for the beginning and the end of the relevant section of the text?

    b. Skim the reading passage and decide where the summary begins and ends.