Identifying relevant sections (Xác định các phần có liên quan)

    0
    2. Read the summary. Then answer questions a and b below.

    Đọc phần tóm tắt. Sau đó trả lời các câu hỏi a và b dưới đây.