Bài tập về chủ đề màu sắc 2

  0
  1. What colors are these birds?

  2. What colors are these birds?

  3. What colors are these birds?

  4. What colors are these birds?

  5. What colors are these birds?

  6. What colors are these birds?

  7. What colors are these birds?

  8. What colors are these birds?

  9. What colors are these birds?

  10. What colors are these birds?