Ngữ pháp IELTS cho người mới bắt đầu – Chủ điểm 2: Từ loại

  0

  Welcome to your Ngữ pháp IELTS cho người mới bắt đầu - Chủ điểm 2: Từ loại

  Bài tập từ loại: Đọc các câu sau và xác định động từ (V), danh từ (N), tính từ (Adj), hay trạng từ (Adv). Điền vào chỗ trống loại từ thích hợp.

  1. The quick brown fox jumps over the lazy dog .
  2. She sings beautifully at the concert .
  3. The children played happily in the park .
  4. He reads a book every evening .
  5. The weather is extremely cold today .