Part 1: Vocabulary (Từ vựng)

  0
  4. Work out the meaning of the words and phrases in italics 1-6 by studying their context in the passage below. 

  Tìm ra ý nghĩa của các từ và cụm từ in nghiêng 1-6 bằng cách nghiên cứu ngữ cảnh của chúng trong đoạn văn dưới đây.

  howl

  hit a brick wall

  autism

  flourishing

  glowing

  devastating