Part 2: Practice exercises (Bài tập luyện tập)

  0
  3. Skim-read the passage and decide what type of information is in each paragraph. Make short notes about this information.

  Đọc lướt qua đoạn văn và quyết định loại thông tin nào có trong mỗi đoạn văn. Ghi lại ngắn gọn về mỗi thông tin.
  (Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo)

  Paragraph 1: Introduction of the plans

  Paragraph 2:

  Paragraph 3:

  Paragraph 4:

  Paragraph 5:

  Paragraph 6:

  Paragraph 7: