Selecting statements (Lựa chọn ý đúng)

    0
    5. Using your predictions in 4 to help you, choose three statements to answer the Selecting statements task below.

    Sử dụng dự đoán của bạn trong bài 4, hãy chọn 3 đáp án để trả lời yêu cầu “Lựa chọn ý đúng” dưới đây.