Unit 1 Quiz

  0

  Welcome to your Unit 1 Quiz

  Bài 1: Chọn từ khác với những từ còn lại

  Chọn từ khác với những từ còn lại

  Chọn từ khác với những từ còn lại

  Chọn từ khác với những từ còn lại

  Chọn từ khác với những từ còn lại

  Bài 5: Đọc và hoàn thành các câu sau

  how / hello / I’m fine / fine 

  Trung: (1) , Miss Ha. (2) are you? 
  Miss Ha: Hello, Trung. (3) , thanks. And you? 
  Trung: I’m (4) , thank you. Bye, Miss Ha. 
  Miss Ha: Bye, Trung.