Unit 8

  0

  Welcome to your Unit 8

  Bài 1: Điền chữ cái còn thiếu

  r / th / u / k / e

  1. ulers

  2. ese are rubbers.

  3. Pncil

  4. Boo

  5. Rbber

  Bài 2: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

  1. This is my book
  2. That is my  
  Cartoon pencil

  3. These are my  
  pen

  4. Those are my
  rulers

  Bài 3: Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh

  1. is / ruler / my / this /.  

  2. that / your / pencil case / is /.  

  3. are / these / notebooks / my /.  

  4. your / are / those / pens /. 

  Bài 4: Chọn từ cho sẵn điền vào chỗ trống

  they / books / school bag / that / new  

  This is my classroom. It is big. This is my (1) . It is new. (2) is my pencil sharpener. These are my  pencils.(3) are short. Those are my (4)  . They are (5)

  Previous article Unit 7
  Next article Unit 9
  Life is a journey, not a destination. Cuộc sống là một hành trình của trải nghiệm, học hỏi và sống hết mình trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.