100 câu nói tiếng Anh hay nhất về mọi mặt của đời sống

Những câu nói tiếng Anh hay và giàu ý nghĩa của các danh nhân thường được trích dẫn như là nguồn động lực, khích lệ tinh thần cho chúng ta hoặc giúp ta nghiệm ra nhiều bài học quý giá. Hãy cùng FLYER điểm lại những câu nói tiếng Anh hay nhất theo các chủ đề khác nhau và chọn ra những câu nói tâm đắc của riêng mình nhé. 

Câu nói tiếng Anh hay

1. Câu nói tiếng Anh hay về cuộc sống

1. “The purpose of our lives is to be happy.” — Dalai Lama

Tạm dịch: Mục đích của cuộc đời này là hạnh phúc.

2. “Life is what happens when you’re busy making other plans.” — John Lennon

Tạm dịch: Cuộc đời là thứ xảy ra khi bạn đang bận làm những dự định khác.

3. “Get busy living or get busy dying.” — Stephen King

Tạm dịch: Có một cuộc sống bận rộn hoặc chết một cách bận rộn.

4. “You only live once, but if you do it right, once is enough.” — Mae West

Tạm dịch: Bạn chỉ sống một lần, nhưng nếu bạn làm đúng, chỉ một là đủ.

câu nói tiếng Anh hay nhất
Những câu nói tiếng Anh hay nhất về mọi mặt của đời sống

5. “Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up.”– Thomas A. Edison

Tạm dịch: Những thất bại trong cuộc đời chính là những người mà không nhận ra họ đã gần đến thành công như thế nào khi họ quyết định bỏ cuộc.

6. “Not how long, but how well you have lived is the main thing.” — Seneca

Tạm dịch: Không phải là bao lâu mà vấn đề chính là bạn đã sống tốt như nào.

7. “The whole secret of a successful life is to find out what is one’s destiny to do, and then do it.”– Henry Ford

Tạm dịch: Toàn bộ bí mật của một cuộc sống thành công chính là tìm ra được định mệnh và thực hiện được nó.

8. “In order to write about life first you must live it.”– Ernest Hemingway

Tạm dịch: Để viết về cuộc đời thì đầu tiên bạn phải sống với nó đã.

9. “The big lesson in life, baby, is never be scared of anyone or anything.”– Frank Sinatra

Tạm dịch: Bài học lớn nhất trong cuộc đời chính là đừng bao giờ sợ bất kì ai hay bất kì thứ gì.

10. “Sing like no one’s listening, love like you’ve never been hurt, dance like nobody’s watching, and live like it’s heaven on earth.” – (Attributed to various sources)

Tạm dịch: Hãy hát như thể không ai đang nghe, yêu như thể bạn chưa từng bị tổn thương, nhảy như thể không ai đang nhìn, và sống như thể có thiên đường đang tồn tại trên trái đất. 

11. “Curiosity about life in all of its aspects, I think, is still the secret of great creative people.” – Leo Burnett

Tạm dịch: Tò mò về cuộc đời ở mọi khía cạnh, tôi cho rằng, đó là bí mật của những người có tính sáng tạo tuyệt vời.

12. “Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced.”– Soren Kierkegaard

Tạm dịch: Cuộc đời không phải là vấn đề để giải quyết, nhưng là một thực tế để trải nghiệm.

13. “The unexamined life is not worth living.” — Socrates

Tạm dịch: Một cuộc đời không được xem xét thì không đáng để sống. 

14. “Turn your wounds into wisdom.” — Oprah Winfrey

Tạm dịch: Hãy biến nỗi đau thành trí thông minh.

câu nói tiếng Anh hay nhất
Câu nói tiếng Anh hay về cuộc sống

15. “The way I see it, if you want the rainbow, you gotta put up with the rain.” —Dolly Parton

Tạm dịch: Cách mà tôi thấy nó, nếu bạn muốn cầu vồng, bạn sẽ chịu đựng được những cơn mưa.

16. “Do all the good you can, for all the people you can, in all the ways you can, as long as you can.” — Hillary Clinton 

Tạm dịch: Hãy làm những điều tốt mà bạn có thể, đối với tất cả mọi người mà bạn có thể, bằng tất cả những cách bạn có, bất cứ khi nào bạn có thể.

17. “Don’t settle for what life gives you; make life better and build something.” — Ashton Kutcher

Tạm dịch: Đừng dừng lại vì những gì cuộc đời cho bạn, hãy làm cuộc đời này tốt hơn và xây dựng một thứ gì đó.

18. “Everything negative – pressure, challenges – is all an opportunity for me to rise.” — Kobe Bryant

Tạm dịch: Mọi thứ tiêu cực – áp lực hay thử thách – đều là một cơ hội cho tôi để lớn lên.

19. “I like criticism. It makes you strong.” — LeBron James

Tạm dịch: Tôi thích sự phê bình. Nó khiến bạn mạnh mẽ hơn.

20. “You never really learn much from hearing yourself speak.” ― George Clooney

Tạm dịch: Bạn sẽ không bao giờ thực sự học được nhiều từ việc nghe chính bạn thân của mình.

21. “Life imposes things on you that you can’t control, but you still have the choice of how you’re going to live through this.” — Celine Dion

Tạm dịch: Cuộc đời đặt lên bạn những thứ mà bạn không thể kiểm soát được, nhưng bạn vẫn có lựa chọn về cách bạn vượt qua nó.

22. “Life is never easy. There is work to be done and obligations to be met – obligations to truth, to justice, and to liberty.” — John F. Kennedy 

Tạm dịch: Cuộc đời chưa bao giờ là dễ dàng. Có những công việc được hoàn thành và có những sự bắt buộc – bắt buộc về sự thật, công lý và tự do.

23. “Live for each second without hesitation.” — Elton John

Tạm dịch: Hãy sống cho từng giây mà không có sự do dự.

24. “Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” — Albert Einstein

câu nói tiếng Anh hay nhất
Câu nói tiếng Anh hay: “Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” — Albert Einstein

Tạm dịch: Cuộc đời giống như đạp xe đạp. Để có thể giữ thăng bằng, bạn phải tiếp tục di chuyển.

25. “Life is a succession of lessons which must be lived to be understood.” — Helen Keller

Tạm dịch: Cuộc đời là sự thành công của những bài học mà phải sống mới hiểu được.

2. Câu nói tiếng Anh hay về học tập

1. Education is the most powerful weapon we use to change the world.

Tạm dịch: Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới.

2. The most beautiful thing about learning is that no one takes that away from you.

Tạm dịch: Điều tuyệt vời nhất của việc học hành là không ai có thể lấy nó đi khỏi bạn.

3. Live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever.

Tạm dịch: Sống như thể bạn sẽ chết ngày mai, học như thể bạn sẽ sống mãi mãi. 

4. Sow a thought, and you reap an act. Sow an act, and you reap a habit. Sow a habit, and you reap a character. Sow a character, and you reap a destiny.

Tạm dịch: Gieo suy nghĩ gặt hành động, gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận.

5. Learning is the treasure that’ll follow its owner everywhere.

Tạm dịch: Học tập là một kho báu đi theo chủ nhân của nó tới mọi nơi.

6. Learning is the eye of the mind.

Tạm dịch:  Học tập là con mắt của trí tuệ.

7. Adventure is the best way to learn.

Tạm dịch: Trải nghiệm là cách học tốt nhất.

8. If I Fail, I Try Again And Again, And Again.

Tạm dịch: “Nếu tôi thất bại, tôi sẽ cố một lần rồi một lần, một lần nữa.” 

3. Câu nói tiếng Anh về sự nỗ lực

1. “Ever tried. Ever failed. No matter. Try Again. Fail again. Fail better” – Samuel Beckett

Tạm dịch: Đã từng thử. Đã từng thất bại. Không sao cả. Hãy thử lại. Lại thất bại. Thất bại tốt hơn.

2. “A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success” – Elbert Hubbard

Tạm dịch: Thêm một chút bền bỉ, một chút nỗ lực, và điều tưởng chừng như là thất bại vô vọng có thể biến thành thành công rực rỡ.

3. “The work an unknown good man has done is like a vein of water flowing hidden underground, secretly making the ground green” – Thomas Carlyle

Tạm dịch: Nỗ lực của một người tốt vô danh cũng như mạch nước ngầm sâu dưới đất, thầm lặng làm mặt đất xanh tươi.

4. “Always dream and shoot higher than you know you can do. Don’t bother just to be better than your contemporaries or predecessors. Try to be better than yourself” – William Faulkner

Tạm dịch: Luôn luôn mơ và nhắm cao hơn khả năng của bản thân. Đừng bận tâm tới việc làm tốt hơn những người đương thời hay những người đi trước. Hãy cố để tốt hơn chính mình.

5. “You have to put in many, many, many tiny efforts that nobody sees or appreciates before you achieve anything worthwhile” – Brian Tracy

Tạm dịch: Bạn phải thực hiện rất nhiều, rất nhiều những nỗ lực nhỏ nhoi mà không ai thấy hay tán thưởng trước khi bạn đạt được thành quả đáng giá.

6. “Timing, perseverance, and ten years of trying will eventually make you look like an overnight success” – Biz Stone

Tạm dịch:Chọn đúng thời gian, sự bền bỉ và mười năm nỗ lực rồi cuối cùng sẽ khiến bạn có vẻ như thành công chỉ trong một đêm.

câu nói tiếng Anh hay nhất
Câu nói tiếng Anh hay về sự nỗ lực

7. “If you wish to reach the highest, begin at the lowest” – Publilius Syrus

Tạm dịch: Nếu muốn vươn lên đến đỉnh, hãy bắt đầu từ dưới đáy.

8. “I can accept failure, everyone fails at something. But I can’t accept not trying” – Michael Jordan

Tạm dịch: Tôi có thể chấp nhận thất bại, mọi người đều thất bại ở một việc gì đó. Nhưng tôi không chấp nhận việc không cố gắng.

9. “A winner never stops trying” – Tom Landry

Tạm dịch: Một người chiến thắng không bao giờ ngừng cố gắng.

10. “Satisfaction lies in the effort, not in the attainment, full effort is full victory” – Mahatma Gandhi

Tạm dịch: Vinh quang nằm trong nỗ lực, không phải kết quả, nỗ lực hết mình là thắng lợi hoàn toàn.

4. Câu nói tiếng Anh về bản thân

1. “Learn to… be what you are, and learn to resign with a good grace all that you are not.” – Henri Frederic Amiel

Tạm dịch: Hãy học cách là chính bản thân mình, và học cách từ bỏ những thứ cao sang, lung linh, tất cả những thứ không phải là con người bạn..

2. “It is not easy to find happiness in ourselves, and it is not possible to find it elsewhere.” – Agnes Repplier

Tạm dịch: Thật không dễ dàng để tìm thấy hạnh phúc trong chính bản thân chúng ta, và chúng ta không thể tìm thấy hạnh phúc ở nơi nào khác.

3. “Always dream and shoot higher than you know you can do. Don’t bother just to be better than your contemporaries or predecessors. Try to be better than yourself.” – William Faulkner

Tạm dịch: Hãy luôn luôn ước mơ và hướng đến mục tiêu cao hơn mà bạn nghĩ bạn có thể làm. Đừng bận tâm đến việc phải giỏi hơn những người cùng lứa hay những người đi trước. Cố gắng tốt hơn chính bản thân mình ngày hôm qua là được rồi.

4. “There is one thing we can do better than anyone else: we can be ourselves.” – William Arthur Ward

Tạm dịch: Có một điều mà chúng ta có thể làm tốt hơn bất cứ ai khác: Hãy là chính bản thân mình.

5. “I wanted to change the world. But I have found that the only thing one can be sure of changing is oneself.” – Aldous Huxley

Tạm dịch: Tôi đã từng muốn thay đổi thế giới. Nhưng tôi nhận ra rằng điều duy nhất tôi có thể chắc chắn làm được là thay đổi chính bản thân mình.

6. “Love yourself unconditionally, just as you love those closest to you despite their faults.” – Les Brown

Tạm dịch: Hãy tự yêu lấy bản thân một cách vô điều kiện, giống như cách bạn yêu những người thân thiết với mình bất chấp những lỗi lầm của họ.

câu nói tiếng Anh hay nhất
Câu nói tiếng Anh hay về bản thân

7. “Accept responsibility for your life. Know that it is you who will get you where you want to go, no one else.” – Les Brown

Tạm dịch: Hãy sống có trách nhiệm với cuộc đời của bản thân mình. Biết rằng chỉ duy nhất mình bạn có thể đưa bạn đến những nơi bạn muốn chứ không phải một ai khác.

8. “To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment.” – Ralph Waldo Emerson

Tạm dịch: Sống là chính mình trong một thế giới mà luôn cố gắng biến bạn trở thành người khác là điều thành công nhất.

9. “You have within you right now, everything you need to deal with whatever the world can throw at you.” – Brian Tracy

Tạm dịch: Ngay giờ đây bạn đã có mọi thứ trong tay, thứ mà bạn có thể đối phó với bất kỳ điều gì mà thế giới này có thể ném vào bạn.

10. “The greatest happiness of life is the conviction that we are loved – loved for ourselves, or rather, loved in spite of ourselves.” – Victor Hugo

Tạm dịch: Hạnh phúc lớn nhất trong đời ta có thể đạt được đó là bản thân ta được yêu thương – được yêu vì chính con người thật của ta, hay hơn nữa, là được yêu bất chấp chúng ta là ai.

11. “Never say anything about yourself you do not want to come true.” – Brian Tracy

Tạm dịch: Đừng bao giờ nói bất cứ điều gì về bạn mà chính bản thân bạn không muốn nó trở thành hiện thực

12. “I am who I am. I like what I like. I love what I love. I do what I want. Get off my back and deal with it. It’s my life, not yours.”

Tạm dịch: Tôi là chính bản thân mình, tôi thích những thứ tôi thích, yêu những thứ tôi yêu. Tôi làm những gì mình muốn. Hãy để tôi yên và chấp nhận điều đó đi. Đó là cuộc đời tôi, không phải của bạn.

13. “The doorstep to the temple of wisdom is a knowledge of our own ignorance.” – Benjamin Franklin

Tạm dịch: Bậc thềm bước vào thánh đường của sự khôn ngoan chính là tự hiểu được sự ngu dốt của bản thân.

14. “There is no value in life except what you choose to place upon it and no happiness in any place except what you bring to it yourself.” – Henry David Thoreau

Tạm dịch: Không có giá trị nào trong cuộc sống ngoại trừ những thứ mà bạn chọn để đặt lên cuộc đời bạn và không có hạnh phúc ở bất cứ nơi đâu ngoại trừ những thứ do chính bạn mang đến.

5. Câu nói tiếng Anh về sự lựa chọn

1. “Don’t cry because it’s over, smile because it happened.” ― Dr. Seuss

Tạm dịch: Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.

2. “You’ve gotta dance like there’s nobody watching, Love like you’ll never be hurt, Sing like there’s nobody listening, And live like it’s heaven on earth.” ― William W. Purkey

Tạm dịch: Bạn hãy nhảy như không ai nhìn thấy bạn, Hãy yêu như bạn không bao giờ bị tổn thương, Hát như không ai nghe thấy, Và sống như thể thiên đường ở trên trái đất.

3. “You only live once, but if you do it right, once is enough.” ― Mae West

Tạm dịch: Bạn chỉ sống một lần duy nhất, nhưng nếu bạn làm đúng thì một lần là đủ.

4. “In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on.” ― Robert Frost

Tạm dịch: Trong 3 từ tôi có thể tổng kết mọi thứ tôi học được về cuộc sống: Nó vẫn tiếp tục thôi.

5. “To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all.” ― Oscar Wilde

Tạm dịch: Sống là điều hiếm có nhất nhất trên thế giới này, phần lớn mọi người chỉ tồn tại, đó là tất cả.

6. “Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results.” ― Narcotics Anonymous

Tạm dịch: Sự điên rồ là làm một việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng mong chờ những kết quả khác nhau.

7. “Today you are You, that is truer than true. There is no one alive who is Youer than You.”― Dr. Seuss, Happy Birthday to You!

Tạm dịch: Hôm nay bạn là chính mình, đó là một điều không ai có thể chối cãi. Chẳng ai có khả năng biến thành bạn giỏi hơn bản thân bạn đâu.

8. “I’m not afraid of death; I just don’t want to be there when it happens.” ― Woody Allen

Tạm dịch: Tôi không sợ cái chết; tôi chỉ không muốn ở đó khi điều này xảy ra.

9. “Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.” ― George Bernard Shaw

Tạm dịch: Cuộc sống không phải là đi tìm chính bạn mà cuộc sống là tạo nên chính bạn.

câu nói tiếng Anh hay nhất
Câu nói tiếng Anh về sự lựa chọn

10. “Sometimes people are beautiful. Not in looks. Not in what they say. Just in what they are.” ― Markus Zusak, I Am the Messenger

Tạm dịch: Đôi khi con người thật đẹp. Họ đẹp không phải ở hình dáng, Không phải ở lời họ nói, Mà ở chính họ là ai.

11. “You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die.” – Jack Ma

Tạm dịch: Bạn nên học từ đối thủ, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép và bạn sẽ chết.

6. Câu nói hay về sự mạnh mẽ

1. “Let me tell you the secret that has led me to my goal: my strength lies solely in my tenacity.” – Louis Pasteur

Tạm dịch: Hãy để tôi kể cho bạn bí mật dẫn tôi đến thành công: sức mạnh của tôi nằm ở sự kiên trì.

2. “Strength does not come from winning. Your struggles develop your strengths. When you go through hardships and decide not to surrender, that is strength.” ― Arnold Schwarzenegger 

Tạm dịch: Sức mạnh không đến từ sự chiến thắng. Thế mạnh được phát triển qua cách bạn đấu tranh. Khi bạn trải qua gian khó và quyết không đầu hàng, thì đó chính là sức mạnh. 

3. “There are two ways of exerting one’s strength: one is pushing down, the other is pulling up.” ― Booker T. Washington

Tạm dịch: Có hai cách để tiêu tốn sức lực của một người: một là đẩy xuống, hai là kéo lên.

4. “A single twig breaks, but the bundle of twigs is strong.” ― Tecumseh

Tạm dịch: Một cành thì gãy, một bó thì bền.

câu nói tiếng Anh hay nhất
Câu nói tiếng Anh hay về sự mạnh mẽ

5. “When the going gets tough, the tough get going.” ― Joe Kennedy

Tạm dịch: Khi mọi thứ qua đi một cách khó khăn, chính là lúc khó khăn cũng đang qua đi.

6. “You can be strong and true to yourself without being rude or loud.”― Paula Radcliffe

Tạm dịch: Bạn có thể trở nên mạnh mẽ và thành thật với chính mình mà không cần phải tỏ ra thô lỗ hay ồn ào.

7. “A hero is an ordinary individual who finds the strength to persevere and endure in spite of overwhelming obstacles. ― Christopher Reeve

Tạm dịch: Anh hùng là một người thường tìm thấy được sức mạnh để kiên trì vượt qua mọi khó khăn.

8. “Be sure you put your feet in the right place, then stand firm.” ― Abraham Lincoln

Tạm dịch: Hãy chắc chắn về chỗ bạn sẽ đứng, sau đó thì hãy đứng vững

9. “Be faithful in small things because it is in them that your strength lies.” ― Mother Teresa

Tạm dịch: Hãy tin tưởng ở những điều nhỏ nhặt bởi sức mạnh của bạn nằm ở chính chúng.

10. “Strength and growth come only through continuous effort and struggle.” ― Napoleon Hill

Tạm dịch: Sức mạnh và sự trưởng thành chỉ được hình thành từ nỗ lực vượt qua khó khăn.

7. Câu nói hay về sự lạc quan

1. Write it on your heart that every day is the best day in the year. 

Tạm dịch:  “Hãy ghi nhớ trong trái tim bạn, rằng ngày nào cũng là ngày tuyệt vời nhất trong năm”.

2. Positive thinking will let you do everything better than negative thinking will.

Tạm dịch: “Việc nghĩ tích cực sẽ khiến bạn làm tất cả mọi việc tốt hơn là nghĩ tiêu cực”.

3. Things turn out best for the people who make the best of the way things turn out. 

Tạm dịch: “Mọi chuyện sẽ trở nên tốt nhất cho những người tận dụng tốt nhất cách mà mọi việc diễn ra”

4. We can complain because rose bushes have thorns, or rejoice because thorn bushes have roses. 

Tạm dịch: “Chúng ta có thể than phiền vì bụi hoa hồng có gai, hoặc vui mừng vì bụi gai lại có hoa hồng”.

5. The greatest discovery of all time is that a person can change his future by merely changing his attitude. 

Tạm dịch: “Khám phá lớn nhất mọi thời đại là một người có thể thay đổi tương lai chỉ bằng cách thay đổi thái độ của mình”.

6. Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time. 

Tạm dịch: “Điểm yếu lớn nhất của chúng ta nằm ở chỗ chúng ta bỏ cuộc. Cách chắc chắn nhất để thành công chính là cố gắng thêm một lần nữa”. 

7. If you don’t like something, change it. If you can’t change it, change the way you think about it. 

Tạm dịch: “Nếu bạn không thích thứ gì đó, hãy thay đổi nó. Nếu bạn không thể thay đổi nó, hãy thay đổi cách bạn nghĩ về nó”.

8. Move on. It is just a chapter in the past, but don’t close the book, just turn the page. 

Tạm dịch: Hãy tiếp tục bước đi. Đó chỉ là một phần nhỏ trong quá khứ. Đừng đóng cả quyển sách lại, hãy chỉ lật sang trang mới!

9. “Difficulties in your life don’t come to destroy you, but to help you realize your hidden potential.” – Anonymous

Tạm dịch: Những biến cố trong đời xảy đến không phải để hạ gục bạn, chúng đến để giúp bạn nhận ra tiềm năng của mình. (Khuyết danh)

10. “If GOD brings you to it, He will bring you through it.” ― Anonymous

Tạm dịch: Nếu Thượng đế đã soi sáng cho bạn một đích đến, ngài sẽ cùng bạn vượt qua cả chặng đường. (Khuyết danh)    

11. “Always end the day with a positive thought. No matter how hard things were, tomorrow’s a fresh opportunity to make it better.” ― Anonymous

Tạm dịch: Hãy đặt dấu chấm hết mỗi ngày bằng một suy nghĩ tích cực. Dù mọi việc có khó khăn thế nào, ngày mai luôn là một cơ hội mới để làm mọi thứ tốt hơn. (Khuyết danh)

12. “Challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful.” ― Joshua J. Marine

Tạm dịch: Thử thách là thứ khiến cuộc sống này thú vị và vượt qua chúng là điều khiến cuộc sống này ý nghĩa. (Joshua J. Marine)

13. “To believe in immortality is one thing, but it is first needful to believe in life.” – Robert Louis Stevenson

Tạm dịch: Trước khi vào sự bất tử, con người ta nên tin vào sự sống. (Robert Louis Stevenson)

câu nói tiếng Anh hay nhất
Câu nói tiếng Anh hay về lạc quan

14. “Whatever we are, whatever we make of ourselves, is all we will ever have – and that, in its profound simplicity, is the meaning of life.” – Philip Appleman

Tạm dịch: Con người thật của ta, con người mà ta xây dựng nên và tất cả những gì ta có về cơ bản chính là ý nghĩa của cuộc sống này. (Philip Appleman)

15.“We should give meaning to life, not wait for life gives us meaning.” – Stacy

Tạm dịch: Chúng nên nên cho cuộc đời này một ý nghĩa chứ đừng đợi cuộc đời này mang ý nghĩa gì đến cho mình. 

Trên đây là một trong số nhiều câu nói tiếng Anh hay. Như vậy, tiếng Anh là một trong những công cụ hữu hiệu để truyền đạt những câu nói, suy nghĩ. Để thực sự hiểu những câu nói có ý nghĩa hoặc tự tạo cho mình những câu nói riêng bằng tiếng Anh, chúng ta không chỉ cần trau dồi vốn từ vựng của mình mà cả những trải nghiệm thông qua các hoạt động thường ngày nữa. 

Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức ôn luyện tiếng Anh thật vui và hiệu quả, hãy ghé thăm Phòng luyện thi ảo FLYER. Tại FLYER, các tài liệu và bài kiểm tra đều được biên soạn sát với đề thi/kiểm tra thực tế. Không chỉ ôn luyện tiếng Anh, bạn còn có thể trải nghiệm giao diện và các tính năng mô phỏng game trên FLYER như mua vật phẩm, bảng thi đua xếp hạng v..v…, kết hợp cùng đồ họa sinh động, vui mắt giúp, giúp việc học tiếng Anh trở nên thật thú vị

Đừng quên tham gia ngay nhóm Luyện Thi Cambridge & TOEFL cùng FLYER để được cập nhật các kiến thức vài tài liệu tiếng Anh mới nhất nhé.

Xem thêm:

Comments

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Dung Pham
Dung Pham
"Never make the world change your smile, let your smile change the world"

Related Posts