Bài tập 1 Cách đọc giờ trong tiếng Anh

  0
  Đáp án:

  1.
  2.  
  3.
  4.
  5.