Bài tập 2: Nối hai vế của các câu sau sao cho tạo thành một câu hoàn chỉnh.

  0

  Bài tập 2: Nối hai vế của các câu sau sao cho tạo thành một câu hoàn chỉnh.

  1. She objects that ...

  2. Many people object to the use of …

  3. My grandparents object to …

  4. I object …

  5. My friend objects to travelling …