Bài tập 3: Chọn “True” hoặc “False”

  0

  Bài tập 3: Chọn “True” hoặc “False”

  1. “Capable” là một giới từ

  2. “Capable” có thể đi với giới từ “at”

  3. “Effective” là từ đồng nghĩa với “capable”

  4. “Capable” có thể đi với danh từ

  5. “Capable” và “able” có thể thay thế cho nhau trong tất cả mọi trường hợp