Bài tập 3: Chọn “True” hoặc “False”

  0

  Bài tập 3: Chọn “True” hoặc “False”

  1. Theo sau “enjoy” là một động từ nguyên mẫu có “to”

  2. Theo sau “enjoy” có thể là một danh từ hoặc cụm danh từ

  3. “Enjoy” có thể sử dụng như một trợ động từ trong câu

  4. “Enjoy” có thể sử dụng như một lời chúc trong nhiều trường hợp

  5. “Enjoy yourself” có thể sử dụng như một lời chúc dành cho người đối diện

  6. Có thể sử dụng “like” hoặc “love” như một lời chúc

  7. Theo sau “enjoy” là một động từ thêm “ing”

  8. Liền sau “enjoy” không thể là một giới từ

  9. “Enjoy” có thể dùng như một danh từ trong nhiều trường hợp

  10. “Enjoy” ít nhấn mạnh về sự yêu thích hơn sơ với “like” và “love”