Bài tập 3: Chọn “True” hoặc “False”

  0

  Bài tập 3: Chọn “True” hoặc “False”

  1. “Another” có thể được sử dụng như một từ hạn định

  2. Theo sau “other” có thể là một danh từ số nhiều

  3. “Each other” được dùng để chỉ nhóm người/vật từ 3 cá thể trở lên

  4. “Others” là hình thức số nhiều của “other”

  5. Khi dùng với một danh từ không xác định trong câu, ta thường sử dụng “other”