Bài tập 5: Chọn “True” hoặc “False”

  0

  Bài tập 5: Chọn “True” hoặc “False”

  1. I really appreciate you nevertheless you still have to lose points for copying during the exam.

  2. “Nevertheless” có thể đứng ở đầu câu

  3. “Nevertheless” có thể theo sau “but”

  4. “Nevertheless” thường được dùng trong giao tiếp/văn nói.