Bài tập 5: Tìm lỗi sai trong các câu sau và viết lại câu đúng.

  0

  Bài tập 5: Tìm lỗi sai trong các câu sau và viết lại câu đúng.

  1. Thanks for the trip, we really enjoyed. (thiếu chủ ngữ đi kèm)

  2. Be happy and enjoy at this party. (thiếu đại từ phản thân)

  3. I think she should enjoys this vacation and temporarily forget about work. (động từ chia sai hình thức)

  4. I always enjoy to try something new. (động từ chia sai dạng)

  5. Do you enjoy with our service? (sai cấu trúc “enjoy”)