Bài tập 5: Tìm ra các từ đồng nghĩa của “capable”

    0

    Bài tập 5: Tìm ra các từ đồng nghĩa của “capable”