Bài tập by the time là gì

  0
  1.

  2.

  3.

  4.

  5.