Bài tập CCMSCNNK 3

  0
  1. “Có công mài sắt có ngày nên kim” tiếng Anh là:

  2. “Có chí thì nên” tiếng Anh là:

  3. “Trông mặt mà bắt hình dong” tiếng Anh là:

  4. “Kiến tha lâu cũng đầy tổ” tiếng Anh là:

  5. “Thua keo này ta bày keo khác“ tiếng Anh là gì?

  Previous article Bài tập CCMSCNNK 2
  Next article Bài tập trạng từ chỉ tần suất
  Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma, which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition.