Bài tập luyện thi A2 KET – Chủ đề 13. MEASUREMENTS

    0

    Welcome to your Bài tập luyện thi A2 KET - Chủ đề 13. MEASUREMENTS

    Bài tập: Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

    moment      year       degree      kilo      metre