Bài tập luyện thi A2 KET – Chủ đề 3. COLOURS

    0

    Welcome to your Bài tập luyện thi A2 KET - Chủ đề 3. COLOURS

    Bài 3. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.

    brown     dark     red     green     golden