bài tập nghe chủ đề động vật – bài luyện nghe cho học sinh tiểu học

  0
  Listen and choose the correct answers

  Where does Matt live?

  Listen and choose the correct answers

  Who is Mike?

  Listen and choose the correct answers

  Why doesn’t Mike clean the barn?

  Listen and choose the correct answers

  What do the boys change into?

  Listen and choose the correct answers

  What is the color of Matt’s horse?