bài tập nghe theo trình độ a1

  0
  Chọn đáp án phù hợp nhất (Choose the most suitable answers)

  What is her name?

  Chọn đáp án phù hợp nhất (Choose the most suitable answers)

  What is her surname?

  Chọn đáp án phù hợp nhất (Choose the most suitable answers)

  What class is she in?

  Chọn đáp án phù hợp nhất (Choose the most suitable answers)

  How old is she?