bài tập ngữ pháp tiếng Anh tiểu học

  0
  Bài tập ôn luyện: Chọn đáp đúng nhất điền vào chỗ trống

  1. I live_____Ho Chi Minh City.

  1. She lives_____148 Le Dai Hanh Street.

  1. My school is______the supermarket and the park.

  4. The pencil is_____the table.

  5. My house is_____my school so I always go to school on time.