Bài tập nguyên tắc thêm s, es

  0

  Bài tập nguyên tắc thêm s, es

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.