Bài tập tiếng Anh 4 (5)

    0

    Welcome to your Bài tập tiếng Anh 4 (5)

    Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh

    1. has/ a/ Ngoc/ temperature.