Bài tập tiếng Anh lớp 3 – Từ vựng

  0
  Bài 1: Điền chữ cái còn thiếu vào chỗ trống dựa vào tranh.

  1. We’re rading book .
  2. She s sleeping in the rom.
  3. D you like cts? - Yes, I o.
  4. Whee is my ba? - It’s on the tble.
  5. What’s the weathr like? - It’s suny.
  6. My hby is playing bas_etball.

  Bài 2: Khoanh vào từ khác với từ còn lại.

  Tips hay: Bạn hãy để ý đến loại từ (danh từ, động từ, tính từ,...), nghĩa và đuôi “s/ es”. (description)

  Câu 1.

  Câu 2.

  Câu 3.

  Câu 4.

  Câu 5.

  Câu 6.

  Câu 7.

  Bài 3: Sắp xếp các chữ cái để tạo thành từ đúng

  1. yccel
  2. famyli
  3. odl
  4. sisert
  5. hapyp
  6. doro
  7. eemt
  8. berdroom
  9. ozo
  10. colro

  Bài 4: Điền từ vào chỗ trống thích hợp

  go

  May

  can

  open

  Yes

  read

  Peter: May I (1) out, teacher?

  Teacher: Yes, you (2). Now, students, (3) your books and (4) aloud.

  Tony: (5) I ask a question?

  Teach: (6), you can.

  Bài 5: Tìm từ có cách phát âm khác với từ còn lại và điền đáp án đúng vào ô trống.

  (Hãy cố gắng không dùng từ điển. Chỉ dùng khi check đáp án bạn nhé!)

  1. A. so              B. g                  C. brother        D. hello
  2. A. they          B. today              C. date              D. bag
  3. A. me            B. everyone        C. let                 D. february
  4. A. dresses     B. watches         C. skirts            D. boxes
  5. A. hi               B. Singapore      C. line                D. fine
  Đáp án: 1. 2. 3. 4. 5.